Kierowcy

Część kierowców jest zobowiązana posiadać skierowanie na badania psychotechniczne (psychotesty).

Kwestię tą omawia Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 69 poz. 622 (z dnia 26 kwietnia 2005 r.) -kierowanie osób na badania psychologiczne.

 • Skierowani na badania psychologiczne przez przewoźnika drogowego - przewoźnik drogowy wydaje skierowanie na badanie kierowcy, o którym mowa w art. 39d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Ogólnie mowiąc dotyczy to zatrudnianych kierowców.
 • Wzór skierowania do pobrania przez pracodawcę. (plik do pobrania)
 • Skierowani przez Komendanta Policji
 • (Kierowcy zatrzymani w stanie nietrzeźwości lub środka działającego podobnie do alkoholu, albo od dnia, w którym przekroczyli 24 punkty).
 • Komendant Policji kopię decyzji o skierowaniu na badanie i skierowania na badanie przesyła Staroście - dlatego nie ma co liczyć na tzw przyschnięcie sprawy.
 • Wzór skierowania psychologicznego przez policję należy okazać psychologowi przed badaniem.
 • Od decyzji Policji przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 • Skierowani przez lekarza w celu wydania orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Lekarz powinien uzasadnić konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego. Na badania psychologiczne kierowca musi zgłosić się w terminie 30 dni od dnia otrzymania skierowania, ale z praktyki wiem, że drobne spóźniena są dopuszczalne.

Psychotesty - skierowanie na badania psychologiczne kierowcy (plik do pobrania)

Gdy zastąpiono świadectwo kwalifikacji oświadczeniem przedsiębiorcy o posiadaniu ważnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego - potwierdzającego brak przeciwskazań do wykonywania zawodu kierowcy- wprowadzono nowe terminy kontrolnych badań psychologicznych.

Kierowcy wykonujący transport drogowy (w tym kierowcy taxi) podlegają badaniom psychologicznym (tzw. psychotestom dla kierowców):

 • w wieku do 60 lat - co 5 lat
 • w wieku od 60 lat - co 30 miesięcy
 • nie są ważne terminy badań na drukach starego świadectwa kwalifikacji np do 2020 r. itp.

Terminy dla kierowców powyżej 56 roku życia uległy wydłużeniu od 3 stycznia 2007 r. na podstawie ustawy z 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235 poz. 1701).

Psychotesty dla kierowców przeprowadza się w pracowniach psychologicznych posiadających upoważnienie wojewody. Wzór skierowania na badania psychotechniczne. Uprawniony psycholog używa pieczęci wg wzoru, określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Dz. U.05.69.622).

Orzeczenie psychologiczne zawiera pouczenie w trybie odwoławczym - uprawniony psycholog prowadzący badania w zakresie psychologii transportu przez okres 5 lat.

Wskazówki dla kierowców przystępujących do psychotestów i testów psychologicznych:

 • testy psychologiczne: nie przeprowadza się jeżeli kierowca informuje o złym stanie zdrowia lub samopoczuciu
 • kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu
 • badanie kierowców przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości (np prawo jazdy)
 • brak okularów może uniemożliwić przeprowadzenie psychotestów
 • przy skierowaniach z policji (alkohol, przekroczenie 24 punktów, sprawcy wypadku drogowego w którym jest zabity lub ranny) druk skierowania od komendanta policji jest obowiązkowy!
 • czynny alkoholizm jest podstawą do odebrania prawa jazdy!

Badania psychotechniczne kierowców kat B - przedstawiciel handlowy a badania lekarskie

Według najnowszych wytycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i opinii konsultanta krajowego w zakresie medycyny pracy, jednoznacznie wynika obowiązek wykonania badań psychologicznych, przez pracowników - kierowców kategorii B.

Badania psychotechniczne przedstawicieli handlowych [samochód służbowy] są zlecane przez lekarza medycyny pracy, jako wynikające z zakresu dla prac wymagających pełnej sprawności psychofizycznej.

Podstawą prawną jest tutaj Kodeks pracy i jego akty wykonawcze. Widzenie obuoczne a psychotesty dla kierowcy kat B - brak widzenia stereoskopowego dyskwalifikuje pracownika jako kierowcę pojazdu służbowego.

Badania na widzenie stereoskopowe są przeprowadzane przez psychologa na stereometrze. Jest to główny test na widzenie stereoskopowe/przestrzenne.

(Tekst zaczerpnięto ze strony www.krasnicki.com.pl)